Kallelse till Årsmöte i MCHK-racing

Välkomna till vårt årsmöte som traditionsenligt hålls efter vår höstbanträff på Linköpings Motorstadion på lördag 2016-10-01 Kl. 16.00.

Det blir körning kl 9-15, sedan beger vi oss till lokalen där vi håller årsmötet.

Vi hoppas på att få se många av er där, det visar att ni tycker föreningen och det arbete som ligger bakom är viktigt samtidigt som det ger er chans att påverka vår verksamhet.

En uppdaterad kallelse med samtliga bilagor (propositioner, motioner, verksamhetsberättelse, valberedningens förslag, kassörens rapport och ekonomiskt resultat) kommer att mailas ut inför mötet. Hör av dig om du är medlem och inte har fått den här kallelsen på mail tidigare eftersom vi då saknar din mailadress i vårt register.

Välkomna!
/ Styrelsen

Dagordning

§ 1.         Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat.
§ 2.         Val av mötesordförande och sekreterare.
§ 3.         Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare.
§ 4.         Föregående årsmötesprotokoll.
§ 5.         Styrelsens verksamhetsberättelse. Kassörens rapport.
§ 6.         Fråga om fastställande av balansräkning.
§ 7.         Revisorernas berättelse.
§ 8.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9.         Behandling av styrelsens förslag.
§ 10.       Behandling av inkomna motioner.
§ 11.       Val av styrelseledamöter. Ordförande på 1 år och ordinarie ledamöter på 2 år.
§ 12.       Val av 2 revisorer samt en revisorsuppleant.
§ 13.       Val av 3 ledamöter i valberedningen varav en sammankallande.
§. 14.      Fastställande av verksamhetsårets (2017) medlemsavgift.
§. 15.      Information. Övriga frågor. Några beslut får ej fattas under denna punkt.
§ 16.       Mötet avslutas.

Kommentarer inaktiverade.